Monday, May 13, 2024

 चिनाखँ--झी आजु अजिपिं धैपिं


च्वमि ः रमेशमान महर्जन

झी पुर्खाया मू लुखाँ दुहाँवपिं

काय म्ह्याय छय छुइपिन्त वालः विया वंपिं

सकसिनं हंका इज्जत तया च्वपि

झीगु कुल थामय याना वपिं


झी सकल थः थिति म्हसिइका वंपिं

भाषा कला संस्कृति म्वाकाःतःपिं

झीगु संस्कार यात तेवाः विया

सेवाहे झीगु धर्म खः धाइपिं


झीत जन्म व कर्म विया वपिं

बाज्या बजे धायेका म्वाना च्वपिं

मचाखाचा तयत विचा याना

्भविष्य दयेका वनेमा धाइपिं


थःपिं द्याँलानासाँ मस्तयत नके हैपिं

न्ह्याकहे दुःख सिइमासाँ परवाह मदुपिं

चा न्हि मधासे हिचःति हायेका

थ साखा सन्तानतयगु नां तयेमा धाइपिं


ज्ञान जक मखु ज्यानहे विइपिं

थ मस्त सेनी धका तसकं ग्याःपिं

मचानिसे ल्यासे ल्यायम्ह तकनं

म्वाः मदुगु लँय पला छिकि मखुपिं


खःगु ज्या याइपिन्त स्यावास धाइपिं

मखुगु ज्या याइपिन्त बो विइपिं

न्ऋयागु् यानासाँ थः मनुतयत

भिंगु लँय पलाः छिइमा धाइपिं


न्ह्यज्ञां स्वया अपो लिज्ञां दुपिं

कन्हे जुइगु थौहे सोचय याइपिं

ल्होहिति पुखू देगः फल्चा दयेका

सेवाया भाव ज्या यायेगु स्वैपिं


थः थःगु लजगा तजि लजि यात

सदाया लागि छेला वनेमाः धाइपिं

पोना मनयगु फोना मनयगु

थःहे सक्षम जुया न्हया वनेमा धाइपिं


थःसे मस्यूगु सिइका स्यूगु थुइका

सकले जय यायेगु स्वयेमा धाइपिं

थःनय थःजक त्वनेगु यातकि

सुनानं विश्वास याइमखु धाइपिं


म्वाछिं म्वाक सु्इतहे झीसं

दुःख वीइ मज्यू धाइपिं

गुलि जक मन छवपिं इपिं

सकसितनं ग्वहाली विइमा धाइपिं


सादुरु स्वया हे च्वख्वगु मन दुपिं

सकसिगु मन त्याका वया च्वपिं

फुकसितनं थः भाः पिया झीसं

सकले छपं छधि जुया वनेमा धाइपिं


सुनानं नै त्वनि धका च्यूता तै मखुपिं

थः थःगु क्षमता स्वया ज्यायायेमा धाइपि

योग्यतानं माः झीत अनुभवनं माः

अलेतिनि वांलाक ज्यायायफै धाइपिं


मेहनतया फल जक माकुसे च्वनि

सुम्क च्वना नये मज्यू धाइपिं

इमान्दारी जुया केनेमा झीसं

भाग्यमांनि धायेका जुइमा झीपिं


नयेत पुनते छें विधि व्यवहार यायेत

छुनं छु इलम झीसं यायेहे माः

ल्हा तुती व¥ह तयाः जुलकि

हापुहे छखेलाय फु धका धाइपिं


कमीत धैपिं दाँ छमो दतकि

तमी तायका जुइपिं स्व

ही चःति हायका कमाय यातकि

वथे आनन्दगु छु मदु धाइपिं


धन धैगु छुहे मखु स्व धाइपिं

मनथे तधंगु छुहे मदु धाइपिं

थ्व झीगु मन शान्त जुलकि

झीत छुहे मागु मदु स्व धाइपिं


न्ह्याकहे सम्पति दयाँ छुयाय

छन्हुला फुकहे त्वता वनेमानि स्व

न्ह्याकहे झीसं घमण्ड याना छुयाय

अन्त्य घाटय मवंसेला गाहेमगानि स्व


व ज्ञान गुण थुपि जुलकि

इम्त सकसिनं द्यो थानय याई

स्यू स्यू हाहाँ वुइचा लाइपिजुलकि

इम्त सुनाहे मानय याइमखु स्व


म्हुतुं मधासाँ मनं धाइ

अजापिं मनुत खना सकले ग्याई

जिजक ज्यूसा मौका लासा

इम्तला इम्त लाकु हिकु त्याई


अय्जुया ः

न्ह्यसो लिसो थकाली तयगु ख्वासो

इम्स गवले छका पंजा याइ मखु

इपिहे झी भगवान भाग्य भरोसा ख

वहेला खनि झी आजु अजि धैपिं


रमेशमान महर्जन

२०८१।०१।२०


No comments:

Post a Comment