Saturday, November 12, 2022

राजेन्द्र कुमार के. सि. सांसद भए देखिको योजनाहरु कति सफल भए, कति असफल भए ?

 राजेन्द्र कुमार के. सि. सांसद भए देखिको योजनाहरु कति सफल भए, कति असफल भए ?आ.व.२०७१÷०७२ मा सांसद राजेन्द्र कुमार के.सि.को काठमाडौं क्षेत्र नं.१० पुर्वाधार विशेष कार्यक्रम अन्तर्गतका योजनाहरु रकम जम्मा                                                                                        रु. १ करोड

कीर्तिपुर नगरपालिका

१.चिइखु हनुमानघाट कीर्तिपुर सडक          रु. १० लाख

२.गःछेँ दापा खलः सामुदायिक भवन निर्माण की.न.पा– २            रु.७ लाख

३.विष्णुदेवी मसानघाट निर्माण की.न.पा.–१८            रु १५ लाख

४.आदिनाथ मा.वि. (कम्पाउण्ड वाल निर्माण) की.न.पा. –१४ रु ७ लाख

५.चारघरे र मैत्रीनगर राजकुलो खानेपानी पाइप विस्तार तथा सुधार की.न.पा.१५ र २    रु. १३ लाख

६.मनमोहन स्मृति सामुदायिक अस्पताल पूर्वाधार विकास दक्षिणकाली न.पा. ८           रु. १० लाख

७.फर्पिङ्ग क्षेत्रका डबलीहरुमा स्टील रेलिङ्ग जडान र गणेशमन्दिर निर्माण दक्षिणकाली      रु. ११, लाख

८.पावरहाउस पोखरीदेखि कृष्ण मन्दिरसम्मको बाटो ढलान दक्षिणकाली                  रु. ७ लाख

९.महिला भवन र बाटो निर्माण चन्द्रागिरि न.पा.मसिने वाडभञ्ज्याङ्ग                   रु. १० लाख

१०.थानकोट खानेपानी योजना चन्द्रागिरि न.पा. ५ वडा                              रु. १० लाख

सांसद राजेन्द्र कुमार के.सि.को काठमाडौं क्षेत्र नं.१० पुर्वाधार विशेष कार्यक्रम अन्तर्गतका योजनाहरु आ.व.२०७२÷०७३ जम्मा रकम         रु. १ करोड ५० लाख

१.चिखु मेगस स्कूल नयाँबजार बाटो निर्माण कीर्तिपुर                                रु. १५ लाख

२.नगाउँ खानेपाने ट्यांकी निर्माण कीर्तिपुर                                         रु. १० लाख

३.सामुदायिक भवन निर्माण कीर्तिपुर पाँगा                                         रु. १० लाख

४.गणेशमान सिंह पार्क पोखरी निर्माण कीर्तिपुर, पाँगा                               रु. १० लाख

५.गःछेँ दापा खलः (बाघभैरव मन्दिर सार्वजनिक पाटी निर्माण) कीर्तिपुर                रु. १० लाख

६.नयाँबजार सडक रिटेनिङ्ग वाल निर्माण कीर्तिपुर                                    रु. ७ लाख

७.न्यौपाने सामुदायिक भवन निर्माण कीर्तिपुर ट्याङ्गलाफाँट                             रु. ७  लाख

८.बदिन गहिरा डीप बोरिङ्ग वाडभञ्ज्याङ्ग, चन्द्रागिरि न.पा.                           रु. १५ लाख

९.पानीघाट खानेपानी योजना चन्द्रागिरी न.पा.                                      रु. १० लाख

१०.मङ्गलोदय विद्यालय परिसर ढुंगा छपाई चन्द्रागिरि न.पा.                          रु. १० लाख

११.नारायणजन मा.वि. पूर्वाधार सुधार चन्द्रागिरि न.पा. मच्छेगाउँ                      रु. १० लाख

१२.छैमले खानेपानी योजना दक्षिणकाली न.पा. छैमले                                रु. १० लाख

१३.टल्कु डुडेचौर खानेपानी योजना दक्षिणकाली न.पा. टल्कु                           रु. १० लाख

१४.टपल जाने बाटो निर्माण दक्षिणकाली न.पा.                                      रु ७ लाख

१५.छैमले शहीदपार्क निर्माण दक्षिणकाली छैमले                                      रु. ९ लाख

सांसद राजेन्द्र कुमार के.सि.को काठमाडौं क्षेत्र नं.१० पुर्वाधार विशेष कार्यक्रम अन्तर्गतका योजनाहरु आ.व.२०७३÷०७४ मा जम्मा         रु. ३ करोडको कार्यक्रम

१.प्राचीन लाय्कू पाटी निर्माण कीर्तिपुर  १          रु. १० लाख

२.बाघभैरव मन्दिर निर्माण, कीर्तिपुर ७,          रु. १० लाख

३.अपाङ्ग छात्रावास भवन निर्माण, कीर्तिपुर  १६,          रु. १० लाख

४.हनुमानघाट मेगस स्कुल सडक कीर्तिपुर  १७,          रु. १० लाख

५.नेपालभाषा एकेडेमी पर्खाल गेट निर्माण  २,                   रु. २० लाख

६.बाघभैरव परोपकार भवन शंखधर साख्वा सार्वजनिक जग्गा संरक्षण कीर्तिपुर          रु. ४० लाख

७.पाँगा सामुदायिक भवन निर्माण कीर्तिपुर  ११,          रु. १० लाख

८.चिखु(हनुमानघाट ह्यूमपाइप ढल कीर्तिपुर                   रु. २० लाख

९.डीप बोरिंग कीर्तिपुर ९                                                      रु. २० लाख

१०.श्री टौदह मा.वि. भौतिक पूर्वाधार सुधार, कीर्तिपुर १५         रु. १० लाख

११.भण्डारखर्क सडक निर्माण दक्षिणकाली १५,         रु. २० लाख

१२.युटिकी सडक ढलान, दक्षिणकाली न.पा. १०         रु. २० लाख

१३.सितलहल(वाणदेवी(पिखेल सडक दक्षिणकाली ६,          रु. १० लाख

१४.नागेश्वर सार्वजनिक जग्गा संरक्षण, दक्षिणकाली ५,                   रु. १० लाख

१५.छैमले शहिद पार्क निर्माण, दक्षिणकाली १४          रु. १० लाख

१६.फर्पिङ्ग खेल मैदान निर्माण दक्षिणकाली ६          रु. १० लाख

१७.मच्छेनारायण प्रवेश द्वार निर्माण, चन्द्रागिरि १३          रु. १० लाख

१८.बोसीगाउँ डीप बोरिङ्ग, चन्द्रागिरि १५          रु. १५ लाख

१९.गुुर्जुधारा लिंक रोड ह्युमपाइप जडान, चन्द्रागिरि १०                    रु. १५ लाख

२०.सतुंगल गछेँ ढुङ्गा छपाई, चन्द्रागिरि २४          रु. १० लाख

२१.गुर्जुधारा(किसिपिडि(देउजा युवा जागृत क्लब सडक निर्माण, च.न.पा ९              रु. १० लाख

सांसद राजेन्द्र कुमार के.सि.को काठमाडौं क्षेत्र नं.१० पुर्वाधार विशेष कार्यक्रम अन्तर्गतका योजनाहरू आ.व. २०७४÷७५ मा जम्मा        रु. ३ करोडको बाँडफाँड

कीर्तिपुर नगरपालिका

१.सोह्रखुट्टेपाटी तथा त्रस निर्माण कीर्तिपुर १०,                   रु. २० लाख

३.तःननि आगँ छेँ निर्माण, कीर्तिपुर १०          रु. १० लाख

५.तामाङ्ग दाह संस्कार टूस निर्माण एवम् बेकरी, कीर्तिपुर ४          रु. १० लाख

६.आगँ छेँ तथा पानी ट्याकी निर्माण गःछेँ, कीर्तिपुर २          रु. १० लाख

७.गरुडस्थान, राममन्दिर तथा खोप केन्द्र भवन, कीर्तिपुर ६          रु. १० लाख

८.खानेपानी डिपबोरिङ्ग पाँगा तथा बास्केटबल कोर्ट निर्माण कीर्तिपुर ८          रु. १० लाख

९.पासा पुचः क्लब भवन निर्माण जिर्णोद्धार कीर्तिपुर ३          रु. १० लाख

चन्द्रागिरी नगरपालिका

२.गणेशको घरदेखि ६ नं.पानी ट्यांकीसम्मको सडक, चन्द्रागिरि ७                    रु. १० लाख

१०.मच्छेगाउँ प्रवेशद्वार निर्माण,  चन्द्रागिरि ९,          रु. १० लाख

११.बोसिगाउँ खानेपानी तथा ढुंगा छपाई, चन्द्रागिरि १०                    रु. १० लाख

१२.सामुदायिक भवन चौथली चोक, मुलडाँडाबाट पानी ट्यांकी देखि वोधली चोक जानेस 

बाटो, चन्द्रागिरि ८                                       रु. १० लाख

१३.गोल्छाप टोल पन्थटोल बाटो, चन्द्रागिरि ६          रु. १० लाख

१४.थानकोट पानी घाट दाह संस्कार स्थल र प्रगति टोल विकास समिति प्रकाश 

केवुल जानेबाटो, च.नं.४                             रु. १० लाख

१५.सुन्दर बस्ती नमुना टोल सडक च.न.पा.६                   रु. १० लाख

१६.त्रिवेणी पुल च.न.पा. ७          रु. १० लाख

दक्षिणकाली नगरपालिका

४.छैम्ले राम्चि मार्ग द.न.पा.८ रु. १० लाख

१७.खार्पा कृष्ण मन्दिर बलामी टोल सडक एवम् खेल मैदान ९         रु. ४० लाख

१८.डल्लु तामांग समूह भवन, (कालिन्दे मन्दिर) द.न.पा. ६                   रु. १० लाख

१९.सेतीदेवी भैरव मन्दिर (गोदावरी) द.न.पा.३ रु. १० लाख

२०.तौथली वृहत खानेपानी योजना एवम् २ नं.वडा कार्यालय

ग्वाल्दह जाने बाटो द.न.पा. २ रु. १० लाख

२१.चापागाई बतासे हाँसडोल माने सडक निर्माण दन.पा ८ रु. १० लाख

२२.छैमले चुनदेवी खानेपानी योजना द.न.पा.८ रु. १० लाख

२३.कुछुटोलबाट मिनिमाई दुधडेरी÷डिगुबहाल(बुद्ध मन्दिर

परिसर ढुङ्गा छपाई रु. २०लाख

२४.जोगीचौर सडक द.न.पा. १ रु. १० लाख

२५.वोसन उर्गेन छेन्छोलिङ्ग गुम्बा द.न.पा. १ रु. १० लाख

आ.व.२०७४÷०७५

१.च.न.पा.को गुर्जुधारा, नगरपालिका, सृजना चोक सडक विस्तार रु. ३० लाख

सांसद राजेन्द्र कुमार के.सि.को काठमाडौं क्षेत्र नं.१० पुर्वाधार विशेष कार्यक्रम अन्तर्गतका योजनाहरु  आ.व. २०७५÷०७६

कीर्तिपुर नगरपालिका        रु. हजारमा

१.जेष्ठ नागरिक सेवा केन्द्र भवन निर्माण र भवन जाने जाखा हुँर्दै 

भत्केको पाटीसम्म बाटो सुधार, कि.न.पा. वडा नं.५                     रु. ६,९५०

२.सोह्रखुट्टेपाटी र पार्क निर्माण, की.न.पा. ९            रु. १९९०

३.ओम शान्ति भवन निर्माण, की.न.पा.७          रु. १० लाख

४.साझा भवन जिर्णोद्धार तथा टूस निर्माण, की.न.पा.३                    रु. १० लाख

५.चोभार कटुवाल गाउँ सडक मंजुश्री पार्क, की.न.पा. ६                     रु. १९९०

६.तःननी दाफा खलः सार्वजनिक भवन निर्माण                   रु. १० लाख

७.डिप बोरिङ्ग ट्यांकी निर्माण की.न.पा. ८          रु. १० लाख

८.गःछेँ दाफा खलः भवन निर्माण की.न.पा. २          रु. १० लाख

९.भवमुक्तेश्वर मन्दिर, थापागाउँ, की.न.पा. ६          रु. १० लाख

चन्द्रागिरि नगरपालिका

१०.टौखेल भ्वय्छेँ निर्माण चन्द्रागिरि ९          रु. १५ लाख

११.मातातीर्थ ढाक्सी गुम्बा निर्माण, चन्द्रागिरि ८ रु. १९ लाख ९० हजार

१२.१० नं.यातायात कार्यालय मातातीर्थ हुँदै कन्चन गेटसम्म बाटो स्तोरोन्नती, 

चन्द्रागिरि वडा नं. ५ र ८                             रु. ३० लाख

१३.सानो गणेश मन्दिर सिम्चा पिपलबोट सडक सुधार तथा  स्तोरोन्नती, 

चन्द्रागिरि वडा नं.१०                             रु. २० लाख

१४.भवमुक्तेश्वर महादेव मन्दिर निर्माण, चन्द्रागिरि वडा नं. २          रु. १५ लाख

दक्षिणकाली नगरपालिका

१५.बलामी गाउँ खार्पा सडक निर्माण, द.न.पा.९ रु. ५० लाख

१६.छैमले खानेपानी योजना,दक्षिणकाली भत्तेरे चौर वडा ८ रु. २० लाख

१७.बाँसबारी वृहत्त खानेपानी योजना, वडा नं.४ रु. २० लाख

१८.डल्लु तामाङ्ग समुदाय भवन वडा नं.५ रु. १० लाख

१९.पुरुषोतम नारायण, गोर गणेश मन्दिर जिर्णोद्धार तथा

  परिसर ढुंगा छपाईं द.न.पा. ६ रु. २० लाख

२०.चाल्नाखेल नयांवस्ती सडक निर्माण, द.न.पा.१ रु. १० लाख

सांसद राजेन्द्र कुमार के.सि.को काठमाडौं क्षेत्र नं.१० पुर्वाधार विशेष कार्यक्रम अन्तर्गतका योजनाहरु  आ.व. २०७५÷०७६ सहरी विकास मन्त्रालय तर्फ

१.सडक विस्तार कार्यक्रम अन्तर्गत चन्द्रागिरी न.पा. गुर्जुधारा, न.पा सृजनाचोक 

सडक विस्तार रु. ३० लाख

२चन्द्रागिरी न.पा.को विद्या मन्दिर स्कुल ठकुरी गाउँ कितिनी भञ्ज्याङ्ग सडक विस्तार रु.३० लाख

३.चन्द्रागिरी न.पा. डायमण्ड ठकुरी गाउँ कितिनी भञ्ज्याङ्ग सडक विस्तार रु. ३० लाख

४.चन्द्रागिरि न.पा.को चौतारादेखि पुरानो नैकाप सडक विस्तार रु. ३० लाख

५.चन्द्रागिरी न.पा.को गोठेडोल पिपल बोट सडक विस्तार रु. ३० लाख

६.चन्द्रागिरी न.पा.को फुटवल ग्राउण्डदेखि वडा कार्यालय मुखिया गाउँ जोडने 

सडक विस्तार                                                                रु. ३० लाख

७.चन्द्रागिरी न.पा. नैकाप फुटवल ग्राउण्ड बालकुमारी त्रिभुवन राजपथ सडक विस्तार रु. ५० लाख

८.चन्द्रागिरी न.पा मच्छेगाउँ मातिया पोखरी रातमाटे सडक विस्तार रु. १० लाख

९.चन्द्रागिरी न.पा.को सृजना चोकदेखि खहरे सडक विस्तार रु. १० लाख

१०.चन्द्रागिरी न.पा.को बलम्बु, दुरसंचार इको मार्ग सडक विस्तार रु. १० लाख

११.चन्द्रागिरी न.पा. फुटबल ग्राउण्ड दवाडी गाउँ मुखिया गाउँ सडक विस्तार रु. १० लाख

१२.चन्द्रागिरी ९ त्रिदेवी नगर मिलन मार्ग हुँदै ह्युम पाइप फ्याक्टूीसम्म बाटो स्तरोन्नत रु. १० लाख

१३.चन्द्रागिरी १५ तिनथाना नैकाप बस स्टपदेखि विष्णुदेवी मन्दिर जाने बाटो तथा 

नाला निर्माण                                                                  रु. १० लाख

१४.चन्द्रागिरी १३ मोहन चन्द्र टोल सडक तथा नाला स्तरोन्नती कार्य          रु. १० लाख

१५.चन्द्रागिरी ५ विष्णुदेवी मन्दिर देखि नैकाप बसपार्क सडक पिपलबोट 

कीर्तिपुर सडक निर्माण                                                          रु. ६० लाख

सडक पुर्वाधार विकास कार्यक्रम तर्फ ः

१.चन्द्रागिरी न.पा.२ तल्लो मसिने दोबाटो माथिल्लो मसिने दोबाटो सडक रु. ४०००

२.चन्द्रागिरी न.पा.१,२,१२,१३ र नागार्जुन ७ र ८ जोडने मितेरी मार्ग रु.४०००

३.तिनथाना वडा कार्यालय देखि विष्णुदेवी मन्दिर जाने सडक विस्तार तथा कालोपत्रे रु. २०००

पर्यटन तर्फ ः

१.विन्दवासिनी मन्दिर चन्द्रागिरी न.पा.१ नागार्जुन काठमाडौं रु. ३०००

२.मातातिर्थ पार्क पर्यटन पुर्वाधार निर्माण चन्द्रागिरी न.पा.काठमाडौं रु. १५००

स्थानीय पुर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम अन्तरगत काठमाडौं जिल्ला निर्वाचन क्षेत्र नं. १० को आ.व.२०७६÷०७७ का लागि स्वीकृत भएका आयोजनाहरूः 

१.छैमले टाकुरे बाघपाइले खर्का डाडो सडक ढलान तथा डूेन निर्माण आयोजना द.न.पा ८ रु. ५० लाख

२.युटिकी सडक ढलान तथा डूेन निर्माण दक्षिणकाली न.पा. ७ रु. ५० लाख

७.गुमच हुँदै जोगीधारा चौर बाटो उर्गेनधेन्छोलिङ गुम्बा सडक स्तरोन्नती 

तथा निर्माण १ वडा                                                            रु. १० लाख

८.सातमुल वाराहीडोल सडक स्तोरोन्नती द.न.पा.४ रु. १० लाख

९.मानन्धर गुठी भवन महाचुनी भजन पाटी मर्मत सम्भार द.न.पा.६ रु. १२ लाख ६० हजार

१०.रेडक्रस भवन (तला थप तथा पार्किङ्ग निर्माण) द.न.पा.५. रु. १० लाख

११.इखापोखरी टुटेपानी चौर पिपलबोट ढुङ्गा छपाइ तथा मर्मत सुधार द.न.पा.५ रु. १० लाख

१२.कुमारी मन्दिर परिसर तामाङ्ग भवन निर्माण तथा सुधार द.न.पा.५ रु. १० लाख

१३.भैरव मन्दिर परिसर मर्मत तथा सुधार द.न.पा.३ रु. १० लाख

३.माथि गाउँ तल गाउँ गुठी भवन निर्माण सो भवन परिसर आदिनाथ स्कुल बाटो ढलान की ६         रु .५० लाख

४.मितेरीपुल स्वर्गद्वारी टोल समेत राजकुलो(हिकाष्ट सडक स्तरोन्नती तथा कालोपत्रे की २ रु. ५० लाख

१४. रुद्रान्जु ज्येष्ठ नागरिक प्रतिष्ठान भवन निर्माण तथा सुधार कीर्तिपुर १ रु. १० लाख

१५.खानेपानी ट्याङ्की निर्माण दापाखल कीर्तिपुर  २ रु १० लाख

१६.पासापुच क्म्लब भवन निर्माण कीर्तिपुर ३ रु. १० लाख

१७.शैलेश्वर महादेव मन्दिर निर्माण, संरक्षण तथा सुधार आयोजना कीर्तिपुर ४ रु. १० लाख

१८.बाघभैरव सिम्लेखोला भुसाल टोल महादेव मन्दिर परिसर मर्मत तथा सुधार कीर्तिपुर ४ रु. १५ लाख

१९.गुठी भवनको मर्मत सम्भार, चुईगाउँ कीर्तिपुर ६          रु. १० लाख

२०.फुटवल ग्राउण्ड निर्माण (पाटी गुठ कीर्तिपुर ६ रु. १० लाख

२१.बुद्ध मन्दिर निर्माण ढाल्पा कीर्तिपुर ९ रु. १० लाख

२२.सृजनसिल महिला भवन भैरब मन्दिर निर्माण टौदह कीर्तिपुर ६ रु. १० लाख

२३.हिल साइड सडक ढोका फल्चा निर्माण कीर्तिपुर १० रु. १० लाख

५.च.न.पा.२ वडा कार्यालयबाट कोइराला थोक किलेश्वर महादेवमन्दिर चण्डीकादेवी 

मार्ग वाड भञ्ज्याङ्ग मसिने जाने भञ्ज्याङ्ग बाटो कालोपत्रे चन्द्रागिरि न.पा. २ रु. ५० लाख

६.फुटसल निर्माण नमुना वस्ति ज्योतिसिंहको घरमाथि बाटो ढलान 

सावक महादेवस्थान चन्द्रागिरी ७                                               रु. ५० लाख

२४.च.न.पा २ तल्लो मसिने गैह्री गाउँदेखि बाघढङ्गा थिङ्गटोलसम्म जाने सडक स्तरोन्नती रु. १० लाख

२५.खानेपाने वितरणका लागि पाईपलाईन विस्तार तथा सुधार चन्द्रागिरि ३ रु. १० लाख

२६.आदिनाथ मन्दिरको संरक्षण तथा परिसर निर्माण चन्द्रागिरि ४ रु. १० लाख

२७.सुन्दरमार्ग नया आकासे टोल (हाइपर मार्ग) सडक स्तरोन्नती चन्द्रागिरि ५ रु. १० लाख

२८.शान्तिटोल दाउरा डिपो सडक स्तरोन्नती च.न.पा.५ र ६ को सिमाना चन्द्रागिरि ५ रु. १० लाख

२९.ज्येष्ठ नागरिक भवन निर्माण ओमकारेश्वर टोल (साविक महादेव स्थान) चन्द्रागिरि ७ रु. १० लाख

३०.टाहाखेल चौर हुँदै मल्पी मार्ग बाटो स्तरोन्नती (साविक मातातिर्थ) चन्द्रागिरि ८ रु. १० लाख

३१.नेपालजीको घरदेखि मिश्रजीको घरसम्म टौखेलमुनि नयां वस्ती 

मच्छेगाउँ बाटो स्तोरोन्नती ९                                                    रु. १० लाख

३२.स्काइल्याण्ड युथ क्लब भवन मर्मत तथा स्तरोन्नती चन्द्रागिरि १० रु. १० लाख

३३.काठमाडौं शिक्षा क्याम्पस पूर्वाधार विकास तथा मर्मत सुधार चन्द्रागिरि १० रु. १० लाख

३४.बिन्ध्यवासिनी आध्यात्मीक संघ भवन निर्माण सुधार चन्द्रागिरि १० रु. १० लाख

३५.गणेश मन्दिर (पिपल वोट बोसी गाउँ) मर्मत सुधार चन्द्रागिरि १० रु. १० लाख

पूर्व मन्त्री तथा माननीय राजन के.सि.को पहलमा आ.व. २०७७÷०७८ मा कीर्तिपुर नगरपालिकामा विनियोजित भएका योजनाहरू ः

शहरी विकास मन्त्रालयतर्फ

१.सडक विस्तार कार्यक्रम अन्तर्गत का.जि.कीर्तिपुर न.पा.४ गाम्चा मोडदेखि 

भगवानस्थान चौर हुँदै सल्यानस्थान जाने बाटो स्तरोन्नती रु. १० लाख

२.सडक विस्तार कार्यक्रम अन्तर्गत कीर्तिपुर न.पा.१० को शिवालय मार्ग नयाँबजार 

गेटदेखि शिव मन्दिर जाने सडक निर्माण स्तरोन्नती कार्य रु. १० लाख

३.कीर्तिपुर न.पा. टयाङ्गला फाँट पहले पोखरी मार्ग स्तरोन्नती          रु. २० लाख

४.की.न.पा. शहिद स्मारक कलेज हुँदै उन्नतीटोल सम्मको सडक निर्माण कार्य          रु. ९० लाख

५.की.न.पा.३ ढाल्पा प्रहरी परिसर पछाडि पुष्पसदन चोक, एन्जेल एकेडेमी हुँदै 

टेलिकमको पछाडी पट्टि सम्म सडक तथा नाला स्तरोन्नती कार्य          रु. ५० लाख

६.सघन शहरी विकास काठमाडौं जिल्ला टौदह गुरुयोजना अनुसार पुर्वाधार विकास        रु. ५० लाख

७.कीर्तिपुर न.पा.५ पाँगा फाँट सडक स्तरोन्नती रु.४० लाख

८.कीर्तिपुर न.पा.४ टुसाल देखि अधिकारी टोल सडक स्तरोन्नती          रु. २० लाख

९.कीर्तिपुर न.पा.९ नगाउँ खल्ब छुगाउँ राराहिल सम्म ढल स्तरोन्नती 

(ग्राभेल खण्ड स्मिथ सडक)                                                रु. २० लाख

सडक पुर्वाधार विकास कार्यक्रम तर्फ ः

१.की.न.पा.४ पीपलबोट हेल्थपोष्टदेखि रिजालचोक हुँदै मच्छेगाउँ जाने सडक रु. ४०लाख

२.बल्खु खोला पुल तिनठाना कीर्तिपुर जोड्ने काठमाडौं रु. १ करोड

३.कीर्तिपुर तिनठाना बल्खुखोला पुल चन्द्रागिरी न.पा.१५ काठमाडौं         रु. ४७ लाख ५० हजार

४.बागमती नदी पुल, कीर्तिपुर सुन्दरीघाट

५.राराहिल टौदहसम्मको सडक कालोपत्रे         रु. ४५ लाख

६.नगाउँ भत्केपाटी पुष्पलाल पार्क सम्मको सडक कीर्तिपुर         रु. ४५ लाख

७.भत्केपाटी प्रगतिनगर गेटबाट उत्तर जाने बाटो कीर्तिपुर ४          रु. १० लाख

८.बल्खु चोभार सडक रु.४० लाख

९.बासु स्मृतिमार्ग (बल्खु खोला इशानेश्वर मन्दिर) सडक कीर्तिपुर २          रु. २० लाख

वन तथा वातावरण मन्त्रालय तर्फ

१.विष्णुदेवी परिसर उद्यान निर्माण कीर्तिपुर न.पा. ७         रु. २५ लाख

पर्यटन तर्फ

१.पर्यटन तर्फ शहिद प्रतिमा पोखरी क्षेत्र पर्यटन पूर्वाधार निर्माण कीर्तिपुर न.पा. ३ रु. १५ लाख

२.ऐतिहासिक कमलपोखरी सामुदायिक भवन निर्माण सुधार कीर्तिपुर न.पा. ५          रु. २५ लाख

पूर्व मन्त्री तथा माननीय राजन केसिज्यूको पहलमा आ.व.०७७÷७८ मा चन्द्रागिरी नगरपालिकामा विनियोजित भएका योजनाहरू ः

सहरी विकास मन्त्रालयतर्फ ः

१.चन्द्रागिरी न.पा.को गुर्जुधारा, नगरपालिका सृजनाचोक सडक विस्तार रु. ३० लाख

२.चन्द्रागिरि न.पा.को विद्या मन्दिर स्कुल ठकुरी गाउँ कितिनी भन्ज्याङ्ग सडक विस्तार रु. ३० लाख

३.चन्द्रागिरी न.पा.का.े डायमण्ड ठकुरी गाउँ कितिनी भन्ज्याङ्ग सडक विस्तार रु. ३० लाख

४.चन्द्रागिरी न.पा.को चौतारादेखि पुरानो नैकाप सडक विस्तार रु. ३० लाख

५.चन्द्रागिरी न.पा.को गोठेडोल पिपल बोट सडक विस्तार रु. ३० लाख

६.च.न.पा.को फुटवल ग्राउण्डदेखि वडा कार्यालय मुखिया गाउँ जोड्ने सडक विस्तार रु. ३० लाख

७.च.न.पा.को नैकाप फुटबल ग्राउण्ड बालकुमारी त्रिभुवन राजपथ सडक विस्तार        रु. ५० लाख

८.च.न.पा.को मच्छेगाउँ मातिया पोखरी रातामाटे सडक विस्तार रु. १० लाख

९.च.न.पा.को सृजना चोकदेखि खहरे सडक विस्तार रु. १० लाख

१०.च.न.पा.को बलम्बु, दुरसंचार इको मार्ग सडक विस्तार रु. १० लाख

११.च.न.पा.को फुटवल ग्राउण्ड दवाडी गाउँ मुखिया गाउँ सडक विस्तार रु. १० लाख

१२.च.न.पा.९ त्रिदेवी नगरमिलन मार्ग हुँदै ह्युम पाइप फ्याक्टूीसम्म 

बाटो स्तरोन्नती गर्ने कार्य                                                       रु. १० लाख

१३.च.न.पा.१५ तिनथाना नैकाप बस स्टपदेखि विष्णुदेवी मन्दिर जाने बाटो 

तथा नाला निर्माण                                                          रु. १० लाख

१४.च.न.पा.१३ मोहन चन्द्र टोल सडक तथा नाला स्तरोन्नती कार्य रु. १० लाख

१५.च.न.पा.५ विष्णुदेवी मन्दिर देखि नैकाप बसपार्क सडक पिपलबोट 

कीर्तिपुर सडक निर्माण                                                          रु. ६० लाख

पुर्व मन्त्रि तथा माननीय राजन के.सिज्यूको पहलमा आ.व. २०७७÷०७८ मा दक्षिणकाली नगरपालिकामा विनियोजित भएका योजनाहरू ः

शहरी विकास मन्त्रालयतर्फ ः

१.द.न.पा.८. स्थित माझगाउँ ओविडाँडा देउराली हुँदै फास्ट टूयाक जाने 

मोटरबाटो ढलान तथा वाल निर्माण          रु. ५० लाख

२.द.न.पा. ७ मा बसपार्क निर्माण रु. २५ लाख

३.द.न.पा.को मेचापोखरीदेखि कमल पोखरी जाने बाटो तथा नाला निर्माण रु. १० लाख

४.दक्षिणकाली मन्दिर क्षेत्रको भौतिक विकास योजना अनुसार पुर्वाधार विकास कार्य रु. १० लाख

५.द.न.पा.६ स्थित झम्केश्वरी देखि कक्चो हुँदै दक्षिणकाली मन्दिर जाने सडक 

तथा नाली स्तरोन्नती                                                           रु. ३० लाख

सडक पुर्वाधार कार्यक्रम तर्फ ः

१.चाल्नाखेल खहरे बोसन चम्पादेवी पुष्पलाल प्रतिष्ठान सडक         रु. ४० लाख

२.बल्खु दक्षिणकाली छैमले सडक         रु. ४० लाख

३.चाल्नाखेल धमिरेखोला पावरहाउस सडक         रु. २० लाख

पर्यटन तर्फ ः

१.चम्पादेवी पदमार्ग सिढि निर्माण दक्षिणकालि न.पा. १ रु. १५ लाख

२.डाडीखेल क्षेत्र पर्यटन पुर्वाधार आयोजना दक्षिणकाली न.पा. ९ रु. १५ लाख

सडक पुर्वाधार विकास कार्यक्रमतर्फ ः

१.च.न.पा. २ तल्लो मसिने दोबाटो माथिल्लो मसिने दोबाटो सडक          रु. ४० लाख 

२.च.न.पा. १, २, १२, १३ र नागार्जुन ७ र ८ जोडने मितिरी मार्ग          रु. ४० लाख

३.तिनथाना वडा कार्यालय देखि विष्णुदेवी मन्दिर जाने सडक विस्तार तथा कालोपत्रे रु.२० लाख

पर्यटनतर्फ ः

१.विन्दवासिनी मन्दिर च.न.पा. १ नागर्जुन काठमाडौं रु. ३० लाख

२.मातातिर्थ पार्क पर्यटन पुर्वाधार निर्माण चन्द्रागिरी न.पा. काठमाण्डौं रु. १५ लाख

पुर्व मन्त्रि तथा माननीय राजन के.सि.ज्यूको सिफारीस तथा पहलमा आ.व.२०७८÷०७९ मा चन्द्रागिरी नगरपालिकामा विनियोजित भएका योजनाहरू ः

शहरी विकास मन्त्रालयतर्फ ः

१.च.न.पा. ९ स्थित कुमारी वस्ती अन्तर्गत ७०० मि. कच्ची सडक स्तरोन्नती

२.च.न.पा.८ घट्टेखोला नदी किनारमा टेवा पर्खाल निर्माण गरि सडक निर्माण गर्ने कार्य रु. १५ लाख

३.च.न.पा.१० विन्ध्यवासिनी मन्दिर पुर्व विन्ध्याश्रम सडक निर्माण सुधार रु. ३० लाख

४.च.न.पा. १३ गौतम फर्निचर चोकबाट गोपाली टोल गौतम टोल सडक स्तरोन्नती कार्य रु. २५ लाख

५.च.न.पा. ६ स्थित मातातिर्थ ऐतिहासिक तिर्थस्थल ज्येष्ठ नागरिक पार्क सुन्धारा हुँदै 

   महालक्ष्मी स्कुल अगाडी ढलान गर्ने कार्य रु. ५ लाख

६.च.न.पा. १२ मा इन्द्रेवी टोलमा सडक निर्माण सुधार रु. १० लाख

७.च.न.पा. विष्णुदेवी मन्दिरमा भएको चिहानलाई एकिकृत गरी विद्युतिय शवदाह गृह निर्माण

भौतिक पुर्वाधार मन्त्रालय तर्फ ः

१.च.न.पा.२ तल्लो मसिने दोबाटो माथिल्लो मसिने दोबाटो सडक          रु. २४ लाख

२.च.न.पा.१२ न.पिा. जाने ओरालो देखि मनमोहन कलेज सम्मको सडक स्तरोन्नती      रु. २४ लाख

३.च.न.पा.१, २,१२,१३ र नागार्जुन ७ र ८ जोडने मितेरी मार्ग

४.तीन थाना वडा कार्यालय देखि विष्णुदेवी मन्दिर हुँदै मच्छेगाउँ जाने सडक विस्तार रु. २४लाख

५.फुटवल ग्राउण्ड नैकाप किटिनी भञ्ज्याङ स्विजरल्याड पार्क यनदुथान सडक रु. २४लाख

पुर्व मन्त्री तथा माननीय राजन के.सि.ज्यूको सिफारीस तथा पहलमा आ.व. २०७८÷०७९ मा कीर्तिपुर नगरपालिकामा विनियोजित भएका योजनाहरू ः

शहरी विकास मन्त्रालय तर्फ ः

१.की.न.पा. वडा नं.५ र ६ चार धारा चारघरे सडक स्तरोन्नती कार्य रु. ३० लाख

२.की.न.पा. भत्केपाटी प्रगति नगर गेटबाट उत्तर जाने सडक स्तरोन्नती रु.२० लाख

३.की.न.पा. चुनारा चौतारा देखि १०० मि.पर उत्तर तर्फको राजकुलो रु. १ लाख

४.की.न.पा.४ सल्यान थानस्थित सुवेदी टोलको हरिविनायक देखि बाडाको डिलसम्म

  बाटो स्तरोन्नती गर्ने कार्य रु. १५ लाख

५.की.न.पा. वडा नं.४ गाम्चा भगवानस्थान चौर झुल पोखरी ओदाने सडक निर्माण सुधार रु. ५० लाख

६.की.न.पा. वडा नं.५ चारघरे जाने बाटोदेखि मगबुँफाँटसम्मको 

२०० मि.बाटो निर्माण सुधार                                                     रु. ५० लाख

७.की.न.पा.वडा नं.६चौतारा गरुडस्थान मेन सडक जोडने सडक ढलान          रु. ५० लाख

८.की.न.पा.वडा नं.२ अजिमा पार्क पछाडीको बाटोदेखि कीर्तिपुर अस्पताल जाने बाटो    रु. ५० लाख

१०.की.न.पा. वडा नं.२ ट्याङ्गला फाँटबाट मोडेल मार्गदेखि पश्चिम देवकोटा चोक हुँदै 

   राजकुलो जाने सडक स्तरोन्नती          रु. ५० लाख

१४.की.न.पा. वडा नं.३ नागः हालको नयन हिटी आदर्श टोल ढुङ्गेधारा देखि उदयराज

   पौडेलको घर जाने बाटो शिवालय मार्ग स्तरोन्नती          रु. २० लाख

भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय तर्फ ः

१.की.न.पा. ४ पीपलबोट हेल्थपोष्टदेखि रिजालचोक हुँदै मच्छेगाउँ जाने सडक          रु. २४ लाख

२.कीर्तिपुर चक्रपथको वडा नं. १ स्तरोन्नती गर्ने          रु. २४ लाख

३.खसी बजार तीन थाना कीर्तिपुर सडक          रु. २४ लाख

आ.व.२०७८÷०७९ मा दक्षिणकाली नगरपालिकामा विनियोजित भएका योजनाहरू ः

शहरी विकास मन्त्रालयतर्फ ः

१.दक्षिणकाली.न.पा वडा नं. ८ स्थित माझगाउँ ओविडाँडा देउराली हुँदै फास्ट ट्रयाक जाने 

मोटरबाटो ढलान तथा वाल निर्माण कार्य          रु. ५० लाख

२.दक्षिणकाली.न.पा. वडा नं.७ युटिकी मधुवेशी गोपालेश्वर खोकना बुङमती जोडने 

सडक स्तारोन्नती                                                              रु. २५ लाख

३.दक्षिणकाली.न.पा. मेचापोखरीदेखि कमलपोखरी जाने बाटो तथा नाला निर्माण रु. १० लाख

४.दक्षिणकाली मन्दिर क्षेत्रको भौतिक पुर्वाधार विकास योजना अनुसार पुर्वाधार विकास कार्य रु.१५ लाख

५.दक्षिणकाली.न.पा. वडा नं.७ मा बसपार्क निर्माण          रु. ५० लाख

६.दक्षिणकाली वडा नं.६ र ७ दक्षिणकाली धार्मिक तथा पर्यटकीय क्षेत्रको पुर्वाधार निर्माण रु. ५० लाख

७.दक्षिणकाली न.पा. मनकामना सडक स्तरोन्नती         रु. २० लाख

८.दक्षिणकाली.न.पा. वडा नं.६ मेचे पोखरी संरक्षण तथा ककचो बालकुमारी मन्दिर परिसर

  सुधार तथा दक्षिणकाली जाने सडक स्तरोन्नती         रु. २० लाख

९.दक्षिणकाली १ भण्डारी गाउँबाट कीर्तिपुर ६ जोडने कल्भर्ट सडक निर्माण रु.५० लाख

भौतिक पुर्वाधार मन्त्रालय तर्फ ः

१.चाल्नाखेल खहरे बोसन चम्पादेवी पुष्पलाल प्रतिष्ठान पार्क सडक रु.२४ लाख

२.दक्षिणकाली.न.पा.वडा नं.३ भञ्ज्याङ्ग ह्वाङह्वागे धारो हुँदै ठूलो ढुङ्गा जाने सडक रु. १२ लाख

३.चाल्नाखेल महादेव स्थान डाँडा गाउँ बोसन पुष्पलाल पार्क सडक स्तरोन्नती रु.२४ लाख

पुर्व मन्त्री तथा माननीय राजन के.सि.ज्यूको सिफारीस तथा पहलमा आ.व. २०७९÷०८० काठमाडौं क्षेत्र नं.१० मा रातो किताबमा विनियोजित भएका योजनाहरू ः

शहरी विकास मन्त्रालयबाट 

१.चन्द्रागिरी नगरपालिका वडा नं.९ स्थित मच्छेनारायण मुल सडकबाट ओदाने झुलपोखरी (हैडल) सडक र पारिजात मार्ग सडक स्तरोन्नती कार्य, वडा नं.९ फिरफिरे चौर देखि झुलपोखरी हुँदै विष्ण्ुदेवी मन्दिर नजिकको एकता चोक सडक स्तरोन्नती गर्नें कार्य र चन्द्रागिरी न.पा. वडा नं. १०विन्ध्यवासिनी बल्खुखोला सडक स्तरोन्नती                                                      रु.१ करोड

२.कीर्तिपुर न.पा. वडा नं.५ सिम झवाः हिति–दुधपोखरी सडक स्तरोन्नती, गाम्चा–झुलपोखरी–विष्णुदेवी चन्द्रागिरी सडक सुधार गर्ने कार्य, कीर्तिपुर न.पा. माँगा फाँट सडक स्तरोन्नती, कीर्तिपुर न.पा. वडा नं.५ चार घर जाने बाटो देखि मगबुँ फाँट सम्मको सडक स्तरोन्नती गर्ने कार्य रु.१ करोड

३.चन्द्रागिरी न.पा. वडा नं.१३ स्थित फुटवल ग्राउण्ड देखि मुखिया गाउँ, विद्या मन्दिर 

किटिन भन्ज्याङ्ग सडक निर्माण सुधार, वडा नं.१३ गौतम फर्निचर चोकबाट 

गोपालीटोल देखि बोगटीटोल गौतम टोल सडक स्तरोन्नती गर्ने कार्य र 

वडा नं.१४ खत्री गाउँबाट धनन्जयको घरसम्म स्तरोन्नती कार्य                    रु. १ करोड

४.चन्द्रागिरी न.पा.१४ नैकाप फुटबल ग्राउण्ड बालकुमारी सतुङ्गल सडक स्तरोन्नती रु. १ करोड

५.कीर्तिपुर न.पा. ५ भत्केपाटी प्रगतिनगर गेटबाट जाने सडक स्तरोन्नती          रु. ५० लाख

६.कीर्तिपुर न.पा.४ चम्पादेवी पार्क निर्माण रु. १ करोड १० लाख

७.कीर्तिपुर न.पा.भाजंगल विष्णुदेवी चोक देखि चार धारा हुँदै कीर्तिपुर ५ यँचो बाटो रु. ९७ लाख

८.दक्षिणकाली न.पा.८ चुनदेवी देखी भत्तेचौर हुँदै ढुङ्गेलसम्म जाने बाटो स्तरोन्नती रु. ९७ लाख

९.दक्षिणकाली न.पा.५६ खडकाको ढलानदेखि डुल्लुसम्म बाटो स्तरोन्नती         रु .९७ लाख

१०.कीर्तिपुर न.पा. ५ पाङ्गा सडक स्तरोन्नती रु.९७ लाख

११.कीर्तिपुर न.पा. वडा नं.१० रसिका रेष्टुरेन्ट ट्याङ्गलाफाँट गःसि टोल अन्तर्गत

   मंगल मा.वि. देखि गुरुङ्ग कम्पाउण्ड सुन्दरवस्ती भित्रका सडक स्तरोन्नती  रु. ४८ लाख ५० हजार

१२.कीर्तिपुर न.पा. २ मैत्रीनगर बुद्धचोक देखि माथि शान्तिपथ सडक स्तरोन्नती  रु. ४८ लाख ५० हजार

१३.दक्षिणकाली न.पा. फर्पिङ्ग तरकारी बजारदेखि शिखरापुर क्याम्पस चिन्ता 

गणेशस्थान चौरसम्म बाटो स्तरोन्नती          रु. ४९ लाख

१४.कीर्तिपुर वडा नं.४ को मायाटार चोकदेखि चन्द्रागिरीको साइड तर्फको ओरालो

   हुँदै पश्चिमतर्फको चन्द्रागिरी ९ को फिरफिरे चौरतर्फको शान्ति डगफर्मसम्मको

   सडकमा नाला निर्माण तथा स्तरोन्नती          रु. ५० लाख

१५.कीर्तिपुर न.पा. वडा नं.२ ट्याङ्गलाफाँटको निश्चल मार्ग र कीर्तिपुर न.पा.४

   शान्तिटोलदेखि राराहिल स्कुल सम्मकोसस सडक स्तरोन्नती          रु. ५० लाख

१६.कीर्तिपुर न.पा.२ अजिमा पार्क पछाडीको बाटोदेखि स्टार हाउसिङ्ग माथिको

   सडक तथा ढल स्तरोन्नती रु. ५० लाख ५० हजार

१७.कीर्तिपुर न.पा.५ पाँगा चारधारादेखि अजय मार्गको सडक स्तरोन्नती कार्य रु. ४८ लाख ५० हजार

१८.चन्द्रागिरी न.पा. १० धौलागिरी आवास क्षेत्र विकास समाजको भित्रको बाटोदेखि

    धौलागिरी ब्याडमिन्टन क्लबसम्मको सडक स्तरोन्नती          रु. ५० लाख

१९.चन्द्रागिरी न.पा १० टिसन्डोल धवलागिरी समाज(फ्वालाङ्ग मुहान 

मातातीर्थ जोडने सडक                                                         रु. ५० लाख

२० चन्द्रागिरी न.पा.६ महादेवस्थान महालक्ष्मीमार्ग सक्षम टोल हुँदै 

अरविन्द आश्रम जाने सडक स्तरोन्नती          रु. ५० लाख

२१.चन्द्रागिरी न.पा.१३ गौतम फर्निचर चोकबाट गोपालीटोल(गौतमटोल सडक स्तरोन्नती रु. ५० लाख

२२.चन्द्रागिरी न.पा. ६ महादेवस्थान महालक्ष्मी मार्ग सक्षम टोल हुँदै 

अ।रविन्द आश्रम जाने सडक स्तरोन्नती          रु. ५० लाख

२३.दक्षिणकाली न.पा.१ चाल्नाखेल खत्री गाउँदेखि मेजर गाउँ–कीर्तिपुर जाने 

सडक स्तरोन्नती                                                              रु. ५० लाख

आ.व.२०७९÷०८० भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयबाबट विनियोजित बजेट

१.पाँगा जाखा भत्केपाटी सडक कीर्तिपुर         रु. ५० लाख

२.गरुड स्थान पिपलबोट आदीनाथ मा.वि. सडक निर्माण रु. १ करोड

३.सीता पेटूोल पम्प का.म.पा. १४ देखि ग्रीनउड भिल्ला सडक की.न.पा. १          रु. ५० लाख

४.फर्पिङ्ग बसपार्क शिखरापुर सामुदायिक विद्यालय जाने बाटो स्तरोन्नती          रु. ५० लाख

५.गणेशमानसिंह मार्ग (थानकोट(चितलाङ सडक) रु. ३ करोड

६.द.न.पा.१ चाल्नाखेल देखि चन्द्रज्योति पावरहाउस, पाखाचोक हुँदै दक्षिणकाली 

गेट जाने सडक                                                       रु. २ करोड ५० लाख

७.कीर्तिपुर दुध पोखरी हुँदै दक्षिणकाली १ जाने बाटो स्तरोन्नती कीर्तिपुर(४ रु. २१ लाख ५४ हजार

८.चन्द्रागिरी न.पा.२ तल्लो मसिने दोबाटो देखि माथिल्लो मसिने दोबाटो रु. २१ लाख ५४ हजार

आ.व.२०७९÷०८० खानेपानी मन्त्रालयबाट विनियोजित बजेट 

१.चाल्नाखेल खा.पा.आ. रु. १५ लाख

२.टल्कु डुडेचौर खा.पा.आ. रु. ३० लाख

३.कीर्तिपुर न.पा. वडा नं.१९ सल्यानस्थान खानेपानी बोरिङ्ग रु. २५ लाख

४.दक्षिणकाली मन्दिर खा.पा.आ. रु. ३५ लाख

५.चन्द्रागिरी ४ बाँडभञ्ज्याङ्ग खा.पा.आ. रु.५० लाख

६.कीर्तिपुर दुधपोखरी वृहत खानेपानी आयोजना रु. ३० लाख

७.पुष्पलाल पार्क मच्छेगाउँ चम्पादेवी खा.पा.आ. कीर्तिपुर ४ रु. १० लाख

८.कीर्तिपुर न.पा.७ हनुमानघाट पिपलको बोटमुनिको ढल स्तरोन्नती रु. १५ लाख

९.चाल्नाखेल खापा, दक्षिणकाली न.पा रु. २ लाख


No comments:

Post a Comment